ਜਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪਲਟ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦਿਸਦਾ ਹੈ
ਕਿੰਨੇ੍ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਸੀ ਕੁਝ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ….!!!!

Advertisements

कुछ रिश्ते बहुत रूहानी होते हैं…..
अपनेपन का शोर नहीं मचाते…

I am learning to see. I don’t know why it is, but everything enters me more deeply and doesn’t stop where it once used to. I have an interior that I never knew of. Everything passes into it now. I don’t know what happens there.

Rainer Maria Rilke, The Notebooks of Malte Laurids Brigge: A Novel  (via rgxsingh)

ਕੁੜੀ ਆ ਦੁਨਾਲੀ ਐਵੇਂ ਹੱਥ ਨਾ ਤੂੰ ਲਾਲੀ
ਟੇਡਾ ਟੇਡਾ ਤੱਕੇ ਕਾਕਾ ਐਵੇਂ ਉਮਰ ਨਾ ਘਟਾਲੀ.!

I am not attracted to book smart. I could care less about your college degree. I am attracted to raw intelligence. Anyone can sit behind a desk. I want to know what you know beyond the realm of our society. And only living and seeking can give you that intelligence. We’ve got time. Let’s sit on the rooftop at 2am and introduce me to your mind.

Unknown (via deeplifequotes)