ਹੋਰਾਂ ਲਈ ਿਜਊਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਿਸਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ
ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਸੋਚ ਿਲਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੈਰੀ ਬਣ ਿਗਆ…. 🙏

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s